เกี่ยวกับสำนักวิชาการ

สำนักวิชาการมีหน้าที่หลักคือ สนับสนุนและส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนของมหามหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพเทียบเท่ากับระดับสากล นอกจากนี้ยังให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหา มหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการมี คุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปรัชญา

"พัฒนางานวิชาการ รักษามาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ"

ปณิธาน

สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการให้บริการงานด้านวิชาการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมหามหาวิทยาลัย

พันธกิจ

  1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์สำนักวิชาการ

  1. ดูแล และควบคุมระบบการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและเทียบเท่ามาตรฐานสากล
  2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และสนองตอบต่อความต้องการของสังคม
  3. สนับสนุนระบบการบริการ การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหามหาวิทยาลัยให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง