หน้าที่และความรับผิดชอบ

แผนกทะเบียนและวัดผล

มีหน้าที่ด้านงานทะเบียน งานประมวลผล งานเอกสารการศึกษา และงานสำเร็จการศึกษา โดยงานด้านทะเบียน ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน, เพิ่ม - ลดรายวิชา, การลกพักการศึกษา และการตรวจสอบวุฒิการศึกษา สำหรับงานประมวลผล ทำหน้าที่กรอกเกรด และประมวลผลการศึกษาสำหรับงานเอกสารการศึกษา และงานสำเร็จการศึกษา ดำเนินการจัดทำหนังสือกรับรอง การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการดำเนินการเกี่ยวกับปริญญาบัตร รวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ระบบงานสารบรรณ และระบบดัชนีเอกสาร บริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดทำ / เตรียมเอกสารคำร้องต่างๆ เป็นต้น

แผนกมาตรฐานการศึกษา

มีหน้าที่กำกับและดูแลมาตรฐานหลักสูตร ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอน และจัดส่งรายงานประจำปีให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหา มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร การเปิด-ปิดการดำเนินการหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร

แผนกให้คำปรึกษา

มีหน้าที่ดูแล และประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการดูและนักศึกษา ติดตามการมาเรียนผลการเรียน รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านส่วนตัว การเรียน และเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหามหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดได้

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

มีหน้าที่ดูแล พัฒนา และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรและนักศึกษา จัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานรับรองมาตรฐานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) กำหนด

เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ

มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของสำนักวิชาการในการรับ - ส่งเอกสาร จัดพิมพ์เอกสาร บันทึก หรือ งานพิมพ์ และร่างหนังสือโต้ตอบให้กับส่วนงานต่างๆ ของสำนักวิชาการ รวมถึงดูแลและประสานงานด้านการสำรวจการเรียนการสอน และทำหน้าที่เป็นส่วนสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ในสำนักตามแต่จะได้รับมอบหมาย