เกี่ยวกับสำนักบริหาร

ประวัติสำนักบริหาร

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ และทักษะในสาขาวิชาชีพที่ตนเองศึกษา รวมถึงสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีความทันสมัยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับการทำงานของตนเองได้ อีกทั้งยังเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา

สำนักบริหาร (Administrative Office) ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักอธิการบดี อาคาร 1 ชั้น 1 ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการให้บริการ และ สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งเปิดดำเนินงานเมื่อปีการศึกษา 2544 ทั้งนี้เพื่อให้งานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทุกหน่วยงาน ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง และบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ในปีการศึกษา 2553 โครงสร้างการบริหารงานสำนักบริหาร แบ่งออกเป็น 4 แผนก 1 ส่วนงาน ดังนี้

 1. แผนกการเงิน
 2. แผนกจัดซื้อ พัสดุและสหกรณ์
 3. แผนกอาคารสถานที่
 4. แผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
 5. งานธุรการ

ปรัชญา

การบริหารจัดการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการ

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างเป็นระบบโดยอาศัยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

สำนักบริหารได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน คือ “สำนักบริหารเป็นหน่วยงานสนับสนุนมีหน้าที่ให้บริการแก่ทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และ เป็นธรรมโดยมีขั้นตอนของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี”

พันธกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักบริหารบรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ จึงกำหนดพันธกิจของสำนักบริหาร ดังนี้

 1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 2. บริการวิชาการแก่สังคม
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์สำนักบริหาร

สำนักบริหาร มีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยการบริหารงานที่เป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 1. เพื่อบริหารและจัดการงานด้านระบบเอกสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับระบบสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อบริหารจัดการและดูแลงานด้านการเงินและจัดซื้อของมหาวิทยาลัยให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อจัดการและดูแลงานด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน รวมถึงการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ ของ มหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ในภาพรวมให้สามารถ ดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ นโยบายของมหาวิทยาลัย