หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. แผนกการเงิน

 1. ทำหน้าที่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามระเบียบที่วางไว้
 2. ทำหน้าที่ในการรับเงิน จ่ายเงินและติดตามหนี้ค้างชำระต่างๆ
 3. ทำหน้าที่จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

2. แผนกจัดซื้อและพัสดุ

ประกอบด้วย

 งานจัดซื้อ

 1. ทำหน้าที่วางระเบียบการจัดซื้อและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ
 2. ทำหน้าที่สำรวจ เปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 3. ทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทันตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอให้สั่งซื้อ
 4. ทำหน้าที่จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

 งานพัสดุ

 1. ทำหน้าที่กำหนดหมวดหมู่ และรหัสทรัพย์สินเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
 2. ทำหน้าที่ควบคุมการเบิก - จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและอื่นๆ
 3. ทำหน้าที่ดูแลสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการใช้งานของมหาวิทยาลัย
 4. ทำหน้าที่สรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

 งานสหกรณ์

 1. ทำหน้าที่จำหน่ายตำราเรียน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ และสินค้าอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษา และคณาจารย์
 2. ทำหน้าที่สรุปรายงานการซื้อ – ขายสินค้าให้กับผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการให้นโยบายต่อไป
 3. ทำหน้าที่จัดซื้อสินค้าและเบิกอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อไว้จำหน่ายในร้านสหกรณ์

3. แผนกอาคารสถานที่

ประกอบด้วย

งานอาคารสถานที่

 1. ทำหน้าที่รักษาและควบคุมดูแล การใช้อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความสะอาด เรียบร้อยเหมาะสมและมีความพร้อมใช้งาน
 2. ทำหน้าที่ประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวก เมื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
 3. ทำหน้าที่ดูแลระบบความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนปรับปรุงบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นปัจจัยในการส่งเสริมการเรียนการสอน

 งานซ่อมบำรุง

 1. ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย ไม่ให้เกิดความเสียหาย
 2. ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ของมหาวิทยาลัย ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 3. ทำหน้าที่สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุง

 งานความสะอาด

 1. ทำหน้าที่รักษาความสะอาดพื้นที่ภายในของมหาวิทยาลัยให้มีความสะอาดอยู่เสมอ
 2. ทำหน้าที่คัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 3. ทำหน้าที่ทำความสะอาด ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องน้ำ ห้องประชุม และห้องอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการเรียนการสอน

4. งานธุรการ

 1. ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารและคัดแยกเอกสาร ส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ทำหน้าที่จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารของหน่วยงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเก็บเอกสารใ