ดำเนินการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้หลักสูตรยังเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย โดยหลักสูตรจะเน้นที่ความเป็นมืออาชีพของผู้สอนและให้ผู้เรียนที่จบออกมาเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในงานด้านนิเทศศาสตร์อย่างแท้จริง

สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล

เหมาะกับผู้ที่...

  1. มีความสนใจในงานวิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอล
  2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเขียนบทวิทยุ-โทรทัศน์ และชอบงานด้านการผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศน์
  3. มีความกล้าแสดงออก

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม

เหมาะกับผู้ที่...

  1. มีความสนใจด้านงานการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่
  2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มาใช้ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิตอล
"ตัวอย่างความสำเร็จ"
รางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
นางสาวศิริลักษณ์ ประวันนา
นักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลเกียรติยศ จากโครงการ USR LEAGUE THAILAND ประจำปี 2556 ประเภท SOCIAL RESPONSILITY INNOVATION ซึ่งเป็นการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์รณรงค์เพื่อสังคม
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
"ผลงานคณะ"
งานสัมมนาทางนิเทศศาสตร์ “คันฉ่อง ส่องบุพเพสันนิวาส”
คุกกี้เสี่ยงทาย Cover By นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
เพลง รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง - ขับร้องประสานเสียงโดย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
รสแรกที่ถูกใจ