เกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์

ปรัชญา

บัณฑิตนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ ฉลาดรู้ ฉลาดทำ ก้าวล้ำเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปณิธาน

สาขานิเทศศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ ความ ชำนาญในวิชานิเทศศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้านนิเทศศาสตร์ มีทักษะความชำนาญ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อตอบสนอง การพัฒนาและการขยายตัวของภาครัฐและเอกชน

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง ด้วยความมุ่งมั่น ของผู้บริหารของสถาบัน ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งด้านคุณธรรม และวิชาการ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคม สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ การผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนในหลักสูตรนิเทศศาสตร์จึงเป็นการตอบสนองความต้องการในภาครัฐและภาคธุรกิจ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในปัจจุบันนั้น การสื่อสารนับว่ามีส่วนสำคัญมีอิทธิพลอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยพบว่าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด พฤติกรรม และความเป็นอยู่ของคนยุคปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลมาจากความเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาด้านการสื่อสารที่เข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว

ความสำคัญจำเป็นของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสาร การพัฒนาของเทคโนโลยี อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเป็นช่องทางสำหรับไว้รองรับการขยายตัวด้านงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพให้ก้าวสู่การพัฒนาประเทศ คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts) รองรับความต้องการของตลาดงานด้านการสื่อสารมวลชน ในการบริหารจัดการหลักสูตรเดิมซึ่งได้ทำการเปิดดำเนินการสอนมาแล้ว ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ โดยได้ทำการโอนย้ายมาสังกัดคณะนิเทศศาสตร์ และ เปิดดำเนินการเรียน การสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้ผลิตบุคลากรในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการผลิตสื่อ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในการเพิ่มกำลังคนด้านการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารมวลชนคุณภาพ บุคลากรที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพผลิตขึ้นนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรแล้ว จะต้องสามารถประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างสอดคล้องและต้องมีวินัยและมีคุณธรรม