หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 2 สาขา คือหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล (Broadcasting and Digital Media)  และสาขาวิชาเอกการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่ (Marketing Communication and New Media)

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคมด้วยการผลิตบุคลากรที่มีความชำนาญในศาสตร์ด้านการสื่อสาร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจกระบวนการ การสื่อสารทางการตลาดโดยใช้สื่อใหม่ รวมถึงขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอล อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนางานทางด้านสื่อสารมวลชน และสังคมในด้านต่างๆ ทั้งระดับชุมชน ระดับประเทศ รวมถึงส่งเสริมการมีจริยธรรมในวิชาชีพและสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม  เพื่อเป็นกลไกส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล

ข้อแนะนำในการเลือกสาขาที่จะศึกษา

 1. มีความสนใจในงานวิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอล
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเขียนบทวิทยุ-โทรทัศน์ และชอบงานด้านการผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศน์
 3. มีความกล้าแสดงออก

แนวทางการประกอบประกอบอาชีพ

 1. งานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น นักสื่อสารมวลชน ช่างภาพ ผู้ประกาศ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ดิจิตอล นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอล ฯลฯ
 2. งานในหน่วยงานเอกชนต่างๆ เช่น พิธีกร นักแสดง ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอล ผู้ประกาศ
  ข่าว ผู้รายงานข่าว ครีเอทีฟ เจ้าหน้าที่ตัดต่อ ช่างภาพ เจ้าหน้าที่กราฟฟิก นักเขียน ผู้กำกับรายการโทรทัศน์ดิจิตอลฯลฯ
 3. งานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สำนักข่าวต่างประเทศ

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่

ข้อแนะนำในการเลือกสาขาที่จะศึกษา

 1. มีความสนใจด้านงานการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มาใช้ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิตอล

แนวทางการประกอบประกอบอาชีพ

 1. งานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ นักสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ พิธีกร ผู้ประสานงานกิจกรรมพิเศษ ผู้ประกาศข่าว ผู้รายงานข่าว ช่างภาพ โสตทัศนศึกษา ฯลฯ
 2. งานในหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ เช่น นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา นักครีเอทีฟ นักวารสารศาสตร์ นักเขียน พิธีกร นักแสดง ผู้ประสานงานกิจกรรมพิเศษ ผู้ประกาศข่าว ผู้รายงานข่าว เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า ช่างภาพ โสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดต่อ เจ้าหน้าที่กราฟฟิก ฯลฯ
 3. งานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น บริษัทโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ  สำนักข่าวต่างประเทศ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134  หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    10  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา     12  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     9  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลานามัยและนันทนาการ  1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า        96  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน       39  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ       21  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก 15  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโท 15  หน่วยกิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6  หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หน่วยกิต