"รางวัลของคณะนิเทศศาสตร์"
รางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
นางสาวศิริลักษณ์ ประวันนา
นักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลเกียรติยศ จากโครงการ USR LEAGUE THAILAND ประจำปี 2556 ประเภท SOCIAL RESPONSILITY INNOVATION ซึ่งเป็นการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์รณรงค์เพื่อสังคม
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์