"ห้องปฏิบัติการ"

ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์

ห้องตัดต่อภาพโทรทัศน์

ห้องวิทยุกระจายเสียง

ห้องบันทึกเสียง

ห้องการแสดง