Search


 
 
 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ 02-9727200 โทรสาร 02-9727751

 

 


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

บัณฑิตวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 503
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร M.S.IT. 502
  อาจารย์ 503
  เจ้าหน้าที่ธุรการ 502
     
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 459
  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 453
  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 452
  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 454
  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 452
  หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและแอนิเมชั่น 452
  หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ 452
  อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 455
  ธุรการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 450 - 451
     
คณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 444
  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 414
  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 405
  หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน 411
  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 404
  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 408
  อาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 406 - 410
  ธุรการคณะบริหารธุรกิจ 400
  ห้อง Copy Print 204
     
คณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 206
  หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 204
  อาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 211 - 212
  ธุรการคณะศิลปศาสตร์ 200 - 201
     
สำนักอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี 306
  เลขานุการอธิการบดี 321
  เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 322
  เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 320
  หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 305
  เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยาการบุคคล 304 - 305
  แผนกประชาสัมพันธ์ 303 - 302
  ธุรการสำนักอธิการบดี 300 - 301
  ฝ่ายกราฟฟิก 303
  ฝ่ายศิลป์ 302
     
สำนักวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 242
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 216
  หัวหน้าแผนกทะเบียน 232
  เจ้าหน้าที่ทะเบียน 230 - 231
  แผนกมาตรฐานการศึกษา 241
  แผนกให้คำปรึกษา 215
  ธุรการสำนักวิชาการ 240
     
สำนักบริหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหาร 111
  หัวหน้าแผนกการเงิน 103
  เจ้าหน้าที่การเงิน 101 - 102
  แผนกจัดซื้อและพัสดุ 106 - 107
  ธุรการสำนักบริหาร 0, 100
     
     
สำนักกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา 143
  หัวหน้าอาจารย์แนะแนว 142
  แผนกวินัย / กีฬา 146, 190
  หัวหน้าแผนกกิจกรรมฯ 141
  แผนกทุนการศึกษา 103, 104
  แผนกพัสดุ 106
  แผนกจัดซื้อ 107
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 186
  ธุรการแผนกแนะแนว 144
  ธุรการสำนักกิจการนักศึกษา 140
     
สำนักวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 334
  แผนกวิจัย 331
  แผนกพัฒนาการเรียนการสอน 333
  อาจารย์สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา 332
  ธุรการสำนักวิจัยและพัฒนา 330
     
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 343
     
แผนกบัญชีและการเงิน หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน 307
  เจ้าหน้าที่บัญชี 308 - 309
     
ห้องสมุด หัวหน้าห้องสมุด 501
  อาจารย์บรรณารักษ์ 500
     
แผนกสารสนเทศ / MIS หัวหน้าแผนกสารสนเทศ 220
  โปรแกรมเมอร์ 220
  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 221
  เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ 222
     
หน่วยงานอาคารสถานที่ หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ 123, 108
  เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ 123
  ป้อมรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 191
     
อื่นๆ ร้านสหกรณ์ 163
  ห้องพยาบาล 164
  สโมสรนักศึกษา 195
  สต๊อก 196
  ประชาสัมพันธ์ 0, 100

การเดินทาง วิทยาเขตสะพานใหม่

รถปรับอากาศ : สาย ปอ.356 ปอ.503 ปอ.520 ปอ.543 ปอ.34 และ ปอ.39
รถเมล์ : สาย 34 สาย 39 สาย 114 สาย 356
รถยูโรทู : สาย ปอ.34 ปอ.39 ปอ.114 ปอ.185 ปอ.503 และ ปอ.522

 

วิทยาเขตสะพานใหม่
กรุงเทพมหานคร