ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชา วข.สะพานใหม่ วข.เขตรังสิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สาขาวิชา วข.สะพานใหม่ วข.เขตรังสิต
หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี
ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ          
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์              
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน            
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชี      
สาขาการตลาด          
สาขาการเงิน                
สาขาการจัดการ    
สาขาการจัดการโลจิสติกส์        
คณะศิลปศาสตร์
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ              
สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
สาขาภาษาจีนธุรกิจ              
สาขาธุรกิจการบิน              
คณะรัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์            
สาขานิติศาสตร์              
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล              
สาขาการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่              
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษาปฐมวัย              
สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา