สาขาวิชา วิทยาเขตสะพานใหม่ วิทยาเขตรังสิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา Ph.D.  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ Ph.D.  
 
สาขาวิชา วิทยาเขตสะพานใหม่ วิทยาเขตรังสิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ M.B.A.  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ M.S.IT.  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา M.Ed.  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรการสอน M.Ed.  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (M.P.A.)  
 
สาขาวิชา วิทยาเขตสะพานใหม่ วิทยาเขตรังสิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
 
สาขาวิชา วิทยาเขตสะพานใหม่ วิทยาเขตรังสิต
หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี
ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ          
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์              
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน            
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
 
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชี      
สาขาการตลาด          
สาขาการเงิน                
สาขาการจัดการ      
สาขาการจัดการโลจิสติกส์        
 
คณะศิลปศาสตร์
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ              
สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
สาขาภาษาจีนธุรกิจ              
สาขาธุรกิจการบิน              
 
คณะรัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์            
สาขานิติศาสตร์              
 
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล              
สาขาการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่              
 
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)              
สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (5 ปี)