เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตมุ่งมั่นในการผลิตครูที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครู มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ มีความศรัทธาในวิชาชีพและจิตวิญญาณของความเป็นครู ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความสำคัญ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทางการศึกษา เป็นผู้สร้างสรรค์เด็กให้เจริญเติบโตเป็นเด็กดีในอนาคตพร้อมตระหนักถึงการพัฒนาเด็กวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงแปดปี เป็นวัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นวัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของการบูรณาการในทุกด้าน เพื่อ เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในอนาคต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านปฐมวัยจึงต้องมีการขยายตัวตามสถานการณ์ของ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการตอบสนองต่อสังคมที่ต้องการครูปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยให้เป็นครูมืออาชีพ ดังนั้นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ และสามารถจัดการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ได้ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ โดยการประยุกต์องค์ความรู้ ด้านการศึกษาปฐมวัยสู่วิชาชีพครูผู้สอนในระดับปฐมวัยได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีแนวทางในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา สาขาวิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่ประยุกต์องค์ความรู้ทางพลศึกษามาบูรณาการใช้กับวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพสูงสุด มีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ การส่งเสริม การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นสถาบันการอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ฝึกปฏิบัติเห็นสมควรเปิดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตทางหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู้ ความสามารถในสหวิทยาการด้าน การเรียนการสอนพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา การเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกาย และการจัดการกีฬาที่มีคุณธรรม มีความรักและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ