สถานีวิทยุชุมชน คลื่น 97.75 MHz.
 

สถานีวิทยุชุมชน เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นศูนย์วิทยุกระจายเสียง ออกอากาศด้วยระบบ FM ย่านความถี่ 97.75 MHz เป็นเวทีกลางอากาศไปสู่ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย และเป็นเวทีสร้างความพร้อมของนักศึกษาภาคปฏิบัติสู่การเป็นดีเจ นักจัดรายการวิทยุแบบมืออาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเป็นทีมงานในการผลิตงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง อันจะสามารถสร้างเสริมประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

กลับ