ห้องสมุด
 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นศูนย์รวมของสารสนเทศหลากหลายชนิดที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน ทั้งของอาจารย์และนักศึกษาภายในสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วยหนังสือ วารสาร เอกสารอ้างอิง วีดีทัศน์ เทปคาสเซ็ท และซีดีรอมเพื่อการค้นหว้า นอกจากนี้ยังมีการให้บริการสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ทั้ง E-Journal และ E-Book มีการจัดห้องสมุดเป็นห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่ห้องสมุดดิจิทัลในอนาคตที่จะช่วยให้การบริการนั้นเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายในห้องสมุดยังมี Internet Room, Multimedia Room, Smart Classroom, Mini Theater ห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็กไว้ให้บริการอีกด้วยกลับ