หลักสูตรที่เปิดสอน

   ระดับปริญาเอก             ระดับปริญญาโท

   ระดับประกาศนียบัตร

 

 


การรับสมัครนักศึกษา

   รายละเอียดการสมัคร

     • การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
     • การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
     • การรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท 5 ปี

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

     • ระดับปริญญาเอก
     • ระดับปริญญาโท

 

  
 

Copyright 2017 : North Bangkok University. All Right Reserved.