หลักสูตรที่เปิดสอน

   ระดับปริญาเอก             ระดับปริญญาโท

   ระดับประกาศนียบัตร

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ "5th International Conference on Digital Economy: Challenge & Opportunities"

[ 29 มกราคม 2561 ]


นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ไปร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ "5th International Conference on Digital Economy: Challenge & Opportunities" ในวันที่ 16-17 มกราคม 2561 ณ Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, India

ในการนี้ ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิจ และ ดร.ทรงยศ แก้วมงคล ร่วมเป็น Co-chairman ในการนำเสนอผลงาน (paper presentation) ใน Session III  วันที่ 17 มกราคม 2561 ด้วย

 
 

Copyright 2017 : North Bangkok University. All Right Reserved.