เกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เล็งเห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในโลกแห่งการแข่งขันกันในด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ จึงได้มีการเปิดหลักสูตรครอบคลุมกับความต้องการในแต่ละด้าน ตั้งแต่ผู้บริหารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้พัฒนาระบบชุดคำสั่งและบริหารระบบเครือข่าย จนกระทั่งผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในโลกของธุรกิจ พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนส่งเสริมบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานทุกๆด้าน ไม่ว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ หรือทางด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และตนเอง โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อระดับที่สูงต่อไป และในการสอน จะเน้นการสร้างประสบการณ์จากการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ วิจัย มีความคิดริเริ่ม และระเบียบแบบแผนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

จุดเด่นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • นักศึกษาได้รับ Certificate ด้านระบบเครือข่ายจาก Cisco Thailand ที่ทำความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ได้รับวุฒิบัตรการสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์จากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ กพร.
  • ทำความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kun Shan University ไต้หวัน
  • ทำความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย สำหรับจัดการเรียนการสอนแบบ Collaboration Technology
  • ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  • เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในทุกวิชาที่สอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ฝึกภาวการณ์เป็นผู้นำกับกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตรวม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาในปีการศึกษา 2545 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการโอนย้ายหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้ามาอยู่ในสังกัดอีก 1 สาขาวิชา อีกทั้งยังมีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการบริการวิชาสำหรับในรายวิชาศึกษาทั่วไปอีกด้วย ต่อมาในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น (ปัจจุบัน คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) และ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งเริ่มการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดเป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปณิธาน

"คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ พัฒนากำลังคนให้เป็นนักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความชำนาญด้านวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ควบคู่กับการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้บัณฑิต/นักศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่สังคม"

ปรัชญา

“เทคโนโลยีคือความรู้ พัฒนาสู่ ปัญญา”

วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง"

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังต่อไปนี้