หลักสูตร 

สาขาวิชา วิทยาเขตสะพานใหม่ วิทยาเขตรังสิต
หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี
ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์              
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน            
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ