"หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำวิธีการเรียนการสอนแบบ Active Learning, Problem-Based Learning และ Reality-Based Learning มาใช้ เพื่อให้นักศึกษาได้นำสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ๆในห้องเรียนมาแก้ปัญหาในชีวิตจริง และสามารถออกมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดของอาจารย์จะทำให้ลูกๆได้รับคำปรึกษาต่างๆเพื่อความสำเร็จในการเรียน ชีวิตการทำงาน ตลอดจนการเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและผู้นำแห่งอนาคต"

อาจารย์ธีรภัทร ประวัติรุ่งเรือง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ