คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาภาษาจีนธุรกิจ และ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

     คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง ในด้านการบริการความรวดเร็วและถูกต้องของการรับรู้ข่าวสาร ดังนั้น ผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์การด้านอุตสาหกรรม – บริการ เช่น การโรงแรมและการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษาด้านภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวงการสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

     ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และสามารถนำวิชาการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้คณะศิลปะศาสตร์ยังได้จัดหลักสูตรให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความหลากหลาย ประกอบด้วยทั้งวิชาในกลุ่มของสังคมศาสตร์ รวมทั้งกลุ่มพลานามัยและนันทนาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ เน้นให้นักศึกษารอบรู้ในศาสตร์สาขาวิชาที่ศึกษา สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง มีวิจารณญาณอันจะส่งผลให้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบและมีความสุข

Copyright 2010 : North Bangkok University. All Right Reserved.
Contact Information : anucha.sa@northbkk.ac.th