สาขาวิชา
สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาภาษาไทย
สาขาธุรกิจการบิน
     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาภาษาจีนธุรกิจ และ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

Copyright 2010 : North Bangkok University. All Right Reserved.
Contact Information : anucha.sa@northbkk.ac.th