ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดพิธีมอบโล่รางวัล “คนดีของสังคม”


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดพิธีมอบโล่รางวัล “คนดีของสังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ "แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม และเทคโนโลยี" วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในการมอบโล่รางวัล โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคล องค์กร และสื่อมวลชน ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อเป็นแบบย่างที่ดีแก่เยาวชน นักเรียนนักศึกษา และเป็นเกียรติประวัติแก่ประเทศชาติสืบไป

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558 | จำนวนคนอ่าน 1452 คน