ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

อบรม การเรียนรู้โลกออนไลน์อย่างชาญฉลาด (Smart Online Learning) วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น.


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จะได้มีการจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การเรียนรู้ โลกออนไลน์อย่างชาญฉลาด (Smart Online Learning) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ภัยไซเบอร์บนอินเทอร์เน็ตและวิธีการป้องกัน ตลอดจนการบูรณาการกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.-12:00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญจาก Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ให้เกียรติเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ทแบบฟอร์มด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม หมายเลขโทรศัพท์ 02-972-7200 ต่อ 450-1 หรือ มือถือ 08-9780-9401 (หลังการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรม)   

กำหนดการ การอบรมการเรียนรู้โลกออนไลน์อย่างชาญฉลาด (Smart Online Learning)

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

8.00 - 9.00 น ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรมหน้าห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร 1 ชั้น 3
9.00 - 9.05 น.   กล่าวรายงาน โดย อ.ธีรภัทร  ประวัติรุ่งเรือง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
9.05 - 9.15 น.  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย พลตำรวจตรี ปิยะ  ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9.15 - 10.30 น. การอบรมช่วงที่ 1 เรื่อง เยาวชนไทยกับภัยไซเบอร์ โดย ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องปฏิบัติการด้านการโรงแรม อาคาร 1 ชั้น 2
10.45 - 12.00 น. การอบรมช่วงที่ 2 เรื่อง มาตรฐานห้องเรียนยุคดิจิทัล โดย ศาสตราจารย์ ดร.พฤฒิไกร มหัทธนังกูร ผู้เชี่ยวชาญจาก Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (บรรยายภาษาไทย)
12.00 น. เป็นต้นไป   ผู้เข้าร่วมอบรมรับเกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรม ณ จุดลงทะเบียนวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 2653 คน