ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ มูลนิธิประวัติรุ่งเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา จัดโครงการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยเฉพาะในเรื่องทาน การให้และการเสียสละและเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย รายได้จากโครงการเทศน์มหาชาติสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 7753 คน
Tag : เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ