ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 นางสาวหิรัญญา วิจิตรสมบัติ
2 นางสาวอุมาภรณ์ มะโนน้อม
3 นางสาวพรรณิภา ปัญญาคุณ
4 นางสาวสุรัสวดี วงศ์สาวี
5 นายศราวุฒิ ทองไถ
6 นายธนกร ลาวตุม
7 นางสาวสายน้ำ มาศหิราญ
8 นางสาวกำไรเงิน ถิ่นมีผล
9 นางสาวพัทธนันท์ ศรีตะกูลรัตน์
10 นางสาวสุธีวรางค์ วรรณรัตน์
11 นายพยุงศักดิ์ ดาวกระจ่าง
12 นางสาวชมพูนุท พิชสาท
13 นางสาวอัมพร โคตรพรม
14 นางสาวปาณิตา ไชยโคตร
15 นางสาวณัฏฐนันท์ เพ็งพิศ
16 นายสมาน ลาภูธร
17 นางสาวพนิดา ศิลาอาสน์
18 นางสาวจุฬาลักษณ์ เชิดโฉม
19 นางสาวรุ้งพลอย ปุณทริกษ์
20 นายกนน ทศานันท์
21 นางมยุรีย์ มงคลนำ
22 นางสาวจิตนา ดวงประโคน
23 นางณัฐปภัสร์ ศักดิ์ศรีกรม
24 นางสาวรัตติยา วิเวกรัมย์
25 นายธนุวัฒน์ ริตศิลา
26 นางสาวศิวพร รัตนวงศ์
27 นางสาวจีรานันท์ พรมพิลาศ
28 นาวสาววรรญา ฤทธิชัย
29 นายวิรัช รัตนวิจิตร
30 นางสาวภิญญดา ทึมหาญ
31 นางสาวจิราพร บุญครอบ

หมายเหตุ

  • กำหนดการวันสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00 -12.00 น.
  • นักศึกษาโปรดแต่งกายสุภาพ และนำเอกสารประกอบการสมัครมาให้ครบถ้วน

วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 831 คน