ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่  3  และวันศุกร์ที่ 4  พฤศจิกายน  2559  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร ประธานกรรมการ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์  อัตชู กรรมการ
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต กรรมการ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม กรรมการ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  อวเกียรติ กรรมการ
  6. อาจารย์ประไพ  เสนาบุญญฤทธิ์ เลขานุการ             
  7. อาจารย์พัชรินทร์  ส่วยสิน ผู้ช่วยเลขานุการ
  8. อาจารย์พุทธินันท์  นาคสุข ผู้ช่วยเลขานุการ
  9. อาจารย์อนุมาศ  แสงสว่าง ผู้ช่วยเลขานุการ
  10. อาจารย์สัจจวัฒน์  เรืองกาญจน์กุล ผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนคนอ่าน 755 คน