ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ


คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนคนอ่าน 608 คน