ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน (หลักสูตรกลาง) ปีการศึกษา 2559 รับสมัครจำนวน 50 คน/หลักสูตร ระยะเวลาอบรม 10 วัน (รวม 60 ชั่วโมง)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
 • หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
 • หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้
 • หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
 • หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
 • หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
 • หลักสูตรที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
 • หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู

รายละเอียดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • ค่าสมัครฝึกอบรม หลักสูตรละ 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
 • รายละเอียดของหลักสูตร www.KSP.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต โทร. 084-991-9998
 • คุณธัญวรัตน์ รัมมะพ้อ โทร. 02-972-7200 ต่อ 200

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลงทะเบียนอบรม


วันที่ 4 มกราคม 2560 - 13 มกราคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 8125 คน