ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2559-60


นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2559-60 ดังนี้

  • ดร.ธนารัชต์ สมคเณ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรุ่น 1 ได้รับรางวัล “ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559”

  • ผอ.จร ประสงค์สุข นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรุ่น 6 ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การการประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจำปี 2559” และ รางวัล “ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 ระดับดีเยี่ยม ตามกิจกรรมครูดี ศรี จชต.”

  • พระมหาสิริวัฒนา สิริวัชรกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรุ่น 7 ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ”


  • วันที่ 27 มกราคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 398 คน