ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

อบรม เรื่อง การใช้ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ ICT Media Literacy for English Teacher Students


อาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกุล อาจารย์รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง การใช้ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ ICT Media Literacy for English Teacher Students จัดโดยสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00-17.00 น.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 | จำนวนคนอ่าน 434 คน