ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560


ยื่นความประสงค์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้                 
 2. เป็นผู้ที่มีสัญญาจ้างจากสถานศึกษาในตำแหน่งครูผู้สอนเท่านั้น
 3. ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา และมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาออกให้ก่อนวันที่คุรุสภากำหนด  โดยรายชื่อโรงเรียนที่ระบุใน
  ใบอนุญาตต้องตรงกับโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
 3. สำเนาสัญญาจ้างจากสถานศึกษา ว่าเป็นครูผู้สอน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 7. สำเนาหนังสือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี)
 8. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา โดยนำฉบับจริงมาแสดงด้วย
 9. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี

เอกสารที่นำมาแนบใบสมัครจำนวน 2 ชุด ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับไว้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-972-7200 ต่อ 212,330, 334

ดาวน์โหลด


วันที่ 20 เมษายน 2560 | จำนวนคนอ่าน 1029 คน