ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

บรรยาย เรื่อง เตรียมความพร้อม ก้าวสู่ครู 4.0


อาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกุล ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เตรียมความพร้อม.....ก้าวสู่ครู 4.0 ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม C103 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีอาจารย์รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวต์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าว

วันที่ 26 เมษายน 2560 | จำนวนคนอ่าน 765 คน