ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2560


1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้
 2. เป็นผู้ที่มีสัญญาจ้างจากสถานศึกษาในตำแหน่งครูผู้สอนเท่านั้น
 3. ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา และมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดย
  • ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาออกให้ก่อนวันที่คุรุสภากำหนด  โดยรายชื่อโรงเรียนที่ระบุใน
  • ใบอนุญาตต้องตรงกับโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน

2. หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
 3. สำเนาสัญญาจ้างจากสถานศึกษา ว่าเป็นครูผู้สอน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 7. สำเนาหนังสือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี)
 8. หลักฐานแสดงคุณวุฒิ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา โดยนำฉบับจริงมาแสดงด้วย
 9. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
 10. หากปรากฏว่าเอกสารที่นำมาแสดงไม่ถูกต้องเพราะมีการแก้ไขหรือปลอมแปลงถือว่าผู้สมัครมีเจตนาไม่สุจริตมหาวิทยาลัยจะดำเนินเพิกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาในขณะกำลังศึกษาอยู่หรือเพิกถอนปริญญาบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

เอกสารที่นำมาแนบใบสมัครจำนวน 2 ชุด ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับไว้

3. กำหนดการรับสมัคร

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -  5 สิงหาคม  2560 วันจันทร์ - วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 – 17.30 น.
 2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่เว็บไซต์ http://www.northbkk.ac.th 
 3. เปิดเรียน 5 สิงหาคม 2560

4. การรับสมัคร

 1. ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา สามารถยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ อาคาร 1 ชั้น 2
 2. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ค่าใบสมัคร/สมัครสอบเข้า 600 บาท มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-972-7200 ต่อ 212, 330, 334


วันที่ - | จำนวนคนอ่าน 1028 คน