ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)


 1. นายอนุรักษ์ เทพกรณ์
 2. น.ส.ทัตพิชา ทับทิมอ่อน
 3. น.ส.วิภาดา พชระกวิน
 4. นางสาวภัทรวดี ดำทอง
 5. นางสาวอริสรา รัชพันธ์
 6. นางสาวกนกวรรณ ประทุมเทา
 7. นางสาวณิชาภัทร โตนิล
 8. นางสาววรรณวิภา พูลสวัสดิ์
 9. นางสาวรัตนาภรณ์ สุขศีลล้ำเลิศ
 10. นางสาวสุดารัตน์ ปานมีศรี
 11. นางสาวเจนจิรา พรภิกานนท์
 12. นางสาวปัทมา ปิตุปกรณ์นุกูล
 13. นายณัฐพล สิทธิพรรณโยธา
 14. นางสาวลักขณา มลิวัลย์
 15. นายศัลยพงษ์ เพิ่มความสุข
 16. พระประพันธ์ ปภสฺสโร (ทิพย์สิงห์)
 17. พระวุฒิชัย ปญฺญาวฑฺตโน (โคเรือง)
 18. นางสาวอุมาพร บัวพล
 19. นางวงค์วาส คุ้มกลาง
 20. นางสาวพัชรินทร์ โทณผลิน
 21. นางสาวกันยวรรณ กิ่งวาที
 22. นางสาวกฤติกานต์ คำพร
 23. นางสาวธวัลพร มะรินทร์
 24. นางสาววรรณวิสา ม่วงศรี
 25. นางสาววัลลภา แจ่มจันทร์
 26. นางสาวพลอยปภัส ชัยรัศม์วงศกร
 27. นางสาวศุภาพิชญ์ แก้วคำ
 28. นางสาวศภิสรา กรุษวงษ์
 29. นางสาวอรพรรณ ไตรผา

หมายเหตุ

 • รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ชำระค่าเทอม วัดตัวตัดสูท ทำบัตรนักศึกษา วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น. (บริเวณด้านหน้าประชาสัมพันธ์ ชั้น 1)
 • การแต่งกายสำหรับนักศึกษาชายและหญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก (เพื่อถ่ายรูปติดบัตรนักศึกษา)
 • กรุณานำใบเสร็จค่าสมัครเรียนตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว
 • มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-972-7200 ต่อ 201 เลขานุการหลักสูตรฯ


วันที่ - | จำนวนคนอ่าน 604 คน