ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ (Orientation Posterity) ภาคการศึกษา 2-2560


ครั้งที่ วัน-เวลา /สถานที่ กิจกรรม หมายเหตุ
1 พุธ 4 เม.ย. 61
เวลา 13:00 – 17:00 น.
ห้องปทุมรัตน์ 
วิทยาเขตรังสิต

- ลงทะเบียน  (เวลา 13:00 – 14:00 น.)
- ประธานดำเนินงานและประธานฝ่ายวิชาการชี้แจงการปัจฉิมนิเทศ
- การอบรมสัมมนาเรื่อง กยศ.
- การอบรมสัมมนาจากวิทยากร  Super resume
- อาจารย์ฝ่ายดำเนินการชี้แจงการจัดทำคลิปวีดีโอ

นักศึกษาภาคภาคปกติ
2 พุธ 2 พ.ค.61
เวลา 09:00 – 16:30 น.
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยาเขตสะพานใหม่

- ลงทะเบียน  (เวลา 09:00 – 10:00 น.)
- งาน North Bangkok Job Fairs
(นักศึกษายื่นใบสมัครงานอย่างน้อย 3 แห่งที่จุดรับสมัครงานของบริษัทต่างๆ ที่เข้า ร่วมงาน โดยเตรียมเอกสาร ประวัติส่วนตัว (พร้อมรูปถ่าย) และนำหลักฐานการสมัครงานอย่างน้อย 3 บริษัท มายื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา)

นักศึกษาภาคภาคปกติ
3 พุธ 16 พ.ค.61
เวลา 13:00 – 17:00 น.
ห้องปทุมรัตน์
วิทยาเขตรังสิต
- ลงทะเบียน  (เวลา 13:00 – 14:00 น.)
- มอบรางวัลคลิปวีดีโอสมัครงาน
- การสัมมนาทางวิชาการ
(นักศึกษาจัดทำรายงานส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำคณะที่นักศึกษาสังกัด)
นักศึกษาภาคภาคปกติ
4 เสาร์ 19 พ.ค. 61
เวลา 08:00 -12:00 น.
ห้องปทุมรัตน์
วิทยาเขตรังสิต

- ลงทะเบียน  (เวลา 08:00 – 09:00 น.)
- การสัมมนาทางวิชาการ
(นักศึกษาจัดทำรายงานส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำคณะที่นักศึกษาสังกัด)

นักศึกษาภาคภาคปกติ
นักศึกษาภาคภาคสมทบ
5 เสาร์ 19 พ.ค. 61
เวลา 16:00 -21:00 น.
สถานที่ หอประชุมกองทัพอากาศ
- ลงทะเบียน  (เวลา16:00 – 18:00 น.)
- งานเลี้ยงสังสรรค์
นักศึกษาภาคภาคปกติ
นักศึกษาภาคภาคสมทบ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 | จำนวนคนอ่าน 1087 คน