ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรองโดยต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้
 • เป็นผู้ที่มีสัญญาจ้างจากสถานศึกษาในตำแหน่งครูผู้สอนเท่านั้น
 • ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา และมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาออกให้ก่อนวันที่คุรุสภากำหนด  โดยรายชื่อโรงเรียนที่ระบุในใบอนุญาตต้องตรงกับโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร                                                                                                                 
 • สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา หากหนังสืออนุญาตฯหมดอายุ ในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯฉบับใหม่
 • สำเนาสัญญาจ้างจากสถานศึกษา ว่าเป็นครูผู้สอน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 รูป
 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี)
 • สำเนาปริญญาบัตร
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
 • สำเนาใบขอเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารที่นำมาแนบใบสมัครจำนวน 2 ชุด ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับไว้
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-972-7200 ต่อ 200,330, 334

การรับสมัคร

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการรับสมัครให้ครบถ้วน ณ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ -  25 พฤษภาคม  2561 เวลา 8.30 – 17.30 น.  วันจันทร์ – วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  


วันที่ 17 เมษายน 2561 | จำนวนคนอ่าน 2724 คน