เกี่ยวกับสำนักอธิการบดี

สำนักอธิการบดี เป็นสำนักงานที่ตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน 2548 สำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี โดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักบริหารเนื่องจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหาร มีขอบข่ายกว้างมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างของสำนักบริหารใหม่ โดยแยกเป็น 2 สำนัก คือ สำนักบริหาร และสำนักอธิการบดี ทั้งนี้มีหลายงานของสำนักบริหาร คือ แผนกทรัพยากรบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณและงานเลขานุการ ได้ย้ายมาภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักอธิการบดี ซึ่งสำนักอธิการบดีมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขปดังนี้

 • เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับคณะและสำนักต่าง ๆ
 • การจัดประชุมผู้บริหาร, ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น
 • รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอผู้บริหาร
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล, งานประชาสัมพันธ์และการตลาด, งานสารบรรณและกำกับงานบัญชี

ทั้งนี้สำนักอธิการบดีประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน คือ แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกบัญชี แผนกประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณและงานเลขานุการ โดยอาศัยการบริหารงานที่เป็นระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และมุ่งมั่นสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกหน่วยงาน โดยมี ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

ปรัชญา

เต็มใจบริการ ประสานหน่วยงาน สืบสานนโยบาย มุ่งหมายคุณธรรม

ปณิธาน

สำนักอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการประสานงานกับคณะและสำนักต่าง ๆ โดยอาศัย การบริหารงานอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

สำนักอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานงานกับทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมในทุกระดับ โดยมีขั้นตอนของการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกหน่วยงานรวมทั้งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อให้ได้บัณฑิตที่เป็นเลิศทางความรู้ควบคู่คุณธรรม

พันธกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักอธิการบดีบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ จึงกำหนดพันธกิจของสำนัก ดังนี้

 1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
 2. ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและผลงานทางวิชาการ
 3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
 4. ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์สำนักอธิการบดี

 1. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการภาพองค์รวมให้เป็นทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพขององค์กร
 2. เพื่อบริหารและดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อบริหารจัดการและดูแลงานด้านบัญชีของมหาวิทยาลัยให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ในการใช้งบประมาณมากที่สุด
 4. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม และด้านจริยธรรม
 5. เพื่อบริหารและจัดการงานด้านระบบสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย