ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงานในสังกัดสำนักอธิการบดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

 1. กำกับดูแลในสายการบังคับบัญชา ประกอบด้วย แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกบัญชี แผนกประชาสัมพันธ์และ งานสารบรรณ
 2. กลั่นกรองและนำเสนอเอกสารให้อธิการบดี และรองอธิการบดีพิจารณา
 3. ดูแลดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนังสือราชการที่สำคัญต่างๆ
 4. จัดทำแผนพัฒนาสำนัก และจัดทำการประกันคุณภาพของสำนัก
 5. ดำเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
 6. เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

แผนกทรัพยากรบุคคล

 1. จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
 2. ดูแลงานแผนผังโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งงาน คู่มือการปฏิบัติงานและคำอธิบายลักษณะงาน
 3. งานสรรหาว่าจ้างบุคลากรใหม่ รวมทั้งการแต่งตั้ง ถอดถอนตรวจสอบคุณวุฒิและทดลองงาน
 4. ดูแลฐานข้อมูลบุคลากรของมหามหาวิทยาลัย
 5. ให้บริการทั่วไปแก่บุคลากร รวมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่บุคลากร
 6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 7. กำกับดูแลระเบียบวินัยบุคลากร และการลงโทษ
 8. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและจัดฝึกอบรมภายใน
 9. งานสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากร
 10. ติดต่อประสานงานเรื่องการแต่งตั้ง ถอดถอน คณาจารย์ กับสกอ.
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

แผนกบัญชี

 1. จัดทำบัญชีและปิดงบบัญชีเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยทุกปี
 2. จัดทำและตรวจสอบงบประมาณรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
 3. งานทำบัญชีและเบิกจ่ายค่าจ้างรายเดือนและค่าจ้างพิเศษ
 4. งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเงินสดย่อย
 5. ทำบัญชีและควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินสนับสนุนของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
 6. ตรวจสอบการรับเงินค่าเล่าเรียน เครดิตค่าเล่าเรียน เงินประกันความเสียหาย เงินกองทุน และอื่น ๆ
 7. ตรวจสอบและคืนเงิน เครดิตค่าเล่าเรียน เงินประกันความเสียหาย เงินกองทุน และอื่น ๆ
 8. งานบัญชีทรัพย์สิน และระบบกุญแจ
 9. กำกับงานระบบพัสดุกลาง และตรวจสอบพัสดุกลาง พัสดุร้านค้า ทุกสิ้นภาคการศึกษา
 10. จัดทำรายงานการเงินต่าง ๆ เสนอผู้บริหาร
 11. ดูแลประสานงาน การตรวจสอบบัญชีจากภายนอก
 12. ติดต่อประสานงานกับธนาคารที่มหาวิทยาลัยใช้บริการ
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

แผนกประชาสัมพันธ์

 1. งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. งานวางแผนการตลาด การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
 3. งานผลิตและจัด ดิสเพลย์ บอร์ดประกาศ ป้ายประกาศ ป้ายผ้า และงานตกแต่ง
 4. ดูแล ต้อนรับ ผู้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
 5. ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

งานสารบรรณ

 1. กำกับดูแลงานสารบรรณของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ดูแลงานสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัย
 3. คัดแยกเอกสารส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ
 4. ดูแลการออกเลขหนังสือต่าง ๆ และจัดเก็บต้นฉบับให้เป็นระบบ
 5. ดูแลระบบเอกสารและการจัดเก็บเอกสารให้ค้นหาสะดวกและปลอดภัย
 6. คัดลอกและรับรองสำเนาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

งานเลขานุการ

 1. ดำเนินงานด้านธุรการและสารบรรณ การรับ - ส่งเอกสารหนังสือถึงผู้บริหาร
 2. สรุปและนำเสนอเอกสารให้ผู้บริหารพิจารณา และจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำจดหมาย เอกสาร และสรุปรายงานการประชุม
 4. ดูแลระบบจัดเก็บเอกสาร
 5. ดูแลตารางนัดหมาย และภาพกิจของผู้บริหาร
 6. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
 7. ประสานงานกับสื่อต่างๆ ภาพยนอกเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย