บทความและผลงานวิจัย

ลำดับที่
เรื่อง
วันที่เผยแพร่
1
ภาวะผู้นำแห่งองค์กรการเรียนรู้
3 พฤษภาคม 2554
3
ความเป็นสุดยอดผู้นำของนายอานันท์ ปันยารชุน
3 พฤษภาคม 2554
4
การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร : กรณีนักการเมืองของไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2551
3 พฤษภาคม 2554
5
ความเป็นสุดยอดผู้นำ : เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน
3 พฤษภาคม 2554
6
กรอบและแนวการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
26 พฤษภาคม 2554
 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.