หลักสูตรที่เปิดสอน

       คณะรัฐศาสตร์ (Faculty of Political Science) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   ซึ่งเป็นคณะเปิดใหม่  ซึ่งเป็น 1 ใน 4 คณะ ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   จะได้เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี  โท และเอกทางสาขาวิชาทางรัฐศาสตร์  และระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาทางนิติศาสตร์  ดังนี้ 

       1.  หลักสูตรทางสาขาวิชารัฐศาสตร์  ประกอบด้วย
              1.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ) หรือ B.P. A สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     
              1.2 ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) หรือ M.P. A สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน   
              1.3 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) หรือ Ph.D. สาขาวิชาการจัดการ (Management) 

       2. หลักสูตรทางสาขาวิชานิติศาสตร์ ประกอบด้วย

              2.1 ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) สาขาวิชานิติศาสตร์     

หน่วยงาน

ระดับปริญญาบัณฑิต
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (รป.บ)
-  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รป.ม)
- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)
-สาขาวิชาการจัดการ

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นบ.)
-  สาขาวิชานิติศาสตร์

   
 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.