ข่าวประชาสัมพันธ์
การพิชิตความสำเร็จของงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 (Orientation Posterity)
การทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร รป.ม (M.P.A)สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน ณ.สวนอุตสาหกรรมกลุ่มวนชัย บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีย์ จำกัด ในเครือบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (Ph.D.) สาขาการจัดการ ณ.บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
สไลด์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรื่อง สถานการศึกษา ตามนโยบาย 3 ดี (3D)
พล.ต.อ.ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้มาเป็นอาจารย์บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการชั้นสูงในการบริหารองค์การสมัยใหม่
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 2 ทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลราไวย์ กองทุนออมทรัพย์อัลอสมะนะฮ์ และบริษัทสยามเนรมิตร (มหาชน) จำกัด
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพศึกษาดูงาน ณ University of Western Syney ประเทศออสเตรเลีย
ผลการสอบวัดคุณภาพ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 2 ทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลราไวย์ กองทุนออมทรัพย์อัลอสมะนะฮ์ และบริษัทสยามเนรมิตร (มหาชน) จำกัด

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 2 ทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลราไวย์ กองทุนออมทรัพย์อัลอสมะนะฮ์ และบริษัทสยามเนรมิตร (มหาชน) จำกัด จังหวัดภูเก็ต


 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.