ข่าวประชาสัมพันธ์
การพิชิตความสำเร็จของงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 (Orientation Posterity)
การทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร รป.ม (M.P.A)สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน ณ.สวนอุตสาหกรรมกลุ่มวนชัย บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีย์ จำกัด ในเครือบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (Ph.D.) สาขาการจัดการ ณ.บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
สไลด์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรื่อง สถานการศึกษา ตามนโยบาย 3 ดี (3D)
พล.ต.อ.ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้มาเป็นอาจารย์บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการชั้นสูงในการบริหารองค์การสมัยใหม่
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 2 ทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลราไวย์ กองทุนออมทรัพย์อัลอสมะนะฮ์ และบริษัทสยามเนรมิตร (มหาชน) จำกัด
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพศึกษาดูงาน ณ University of Western Syney ประเทศออสเตรเลีย
ผลการสอบวัดคุณภาพ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพศึกษาดูงาน ณ University of Western Syney ประเทศออสเตรเลีย

ไทยกับออสเตรเลียต่างใกล้ชิดกันมากขึ้น University of Western Syney มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยนอ์ทกรุงเทพเข้าร่วมสัมนาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ โดยมีคณะนักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในการมาครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของทั้งสองสถาบันเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีในอนาคต และที่สำคัญที่สุดเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นสมาชิก AEC ของไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย


 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.