สาระน่ารู้

ลำดับที่
เรื่อง
วันที่เผยแพร่
1
การพิชิตความสำเร็จของงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 (Orientation Posterity)
2
การจัดการองค์การ
3
หลักการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการแก้ปัญหา
4
โมเดลการพัฒนา...ภาวะผู้นำแบบองค์รวม ( Holistic Leadership) สำหรับผูนำยุคใหม่
5
กระบวนการและเทคนิคการแก้ประเด็นปัญหา
6
ผู้นำและภาวะผ้นำ (Leader & Leadership)]
7
การพัฒนาผู้นำ กรณีตัวอย่าง ดร.ซุน ยัด เซน
8
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
9
การบริหารข้อมูลโลจิสติกส์
10
การจัดการความรู้ : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้
11
แนะนำและเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
12
การเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน
13
กระบวนรายวิชาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์
14
การบริหารโครงการ
15
ศาสตร์ และ ศิลป์ การบริหารจัดการองค์การ-คน-ผลิตภัณฑ์ / บริการ
16
เทคนิค...การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อความสำเร็จขององค์กร

 

 


 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.