ดร. ปัทมา รูปสุวรรณกุล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 

สาส์นจาก ดร. ปัทมา รูปสุวรรณกุล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

       การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์  อันเป็นส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีประสิทธิภาพ   โดยมีความรู้คู่กับคุณธรรม และจริยธรรมสูง  เพื่อร่วมกันช่วยจรรโลงแก้ไขและพัฒนาสังคมไทยของเราให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไป สามารถออกไปรับใช้ทางด้านสังคมได้เป็นอย่างดี 

       มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  มีปณิธานมุ่งมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น University Social Responsibility: USR  โดยที่ ” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมีแนวคิดใหม่ในการบริหารจัดการการศึกษาเน้นให้ความสำคัญกับผู้เรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  ฝึกให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและการดูแลอย่างใกล้ชิด  สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ในเวทีการแข่งขันต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล  และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม   เพราะเรามีความเชื่อว่า.....ความรู้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันและพัฒนาทำให้เยาวชนเป็นคนดี  เป็นคนเก่ง”

       ท้ายสุดนี้  ขอให้นักศึกษาทุกท่าน ประสพความสำเร็จในการศึกษา  เป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  

                                                     ดร. ปัทมา รูปสุวรรณกุล 

 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.