ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง 
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 

สาส์นจาก ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง 
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สวัสดีครับ

       ด้วยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  ได้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ ซึ่ง้เป็นส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความรู้คู่กับคุณธรรมและจริยธรรมสูง  เพื่อร่วมกันช่วยจรรโลงแก้ไขและพัฒนาสังคมไทยของเราให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไปสามารถออกไปรับใช้ทางด้านสังคม  ธุรกิจ  และการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรอิสระมหาชน  องค์กรทางการเมือง   องค์กรทางเอกชน  และองค์กรทางสังคมได้เป็นอย่างดี 

       มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   มีปณิธานมุ่งมั่นที่ช่วย..ตอกย้ำพัฒนาการศึกษาตรี - โท - เอกควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นUniversity  Social  Responsibility:USR  โดยที่ ”มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีแนวคิดใหม่ในการบริหารจัดการการศึกษาเน้นให้ความสำคัญกับผู้เรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  ฝึกให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและการดูแลอย่างใกล้ชิด  สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ในเวทีการแข่งขันต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล  และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม  เพราะเรามีความเชื่อว่า.....ความรู้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันและพัฒนาทำให้เยาวชนเป็นคนดี  เป็นคนเก่ง”

       ท้ายสุดนี้ ผมขอให้ศิษย์ทุกท่าน  ได้เรียนรู้และมีจิตสำนึกรับผิดชอบตนเองและต่อสังคม   เพื่อเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข.....สวัสดี

 

 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.