ดร. สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 

สาส์นจาก ดร. สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สวัสดีครับ

       การพัฒนาบุคลากรของชาติเป็นสิ่งที่สำคัญ   โดยควรมีความรู้คู่กับคุณธรรม และจริยธรรมศิษย์ทุกคน เพื่อร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาของชาติและพัฒนาสังคมไทยให้น่าอยู่และมีความเจริญก้าวหน้า  โดยให้ศิษย์ทุกคนของคณะรัฐศาสตร์  ต้องมีความรู้ ความสามารถ ออกไปรับใช้ทางด้านสังคม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และองค์กรธุรกิจ   องค์กรการเมือง  และหน่วยงานต่างๆ ในสังคมได้อย่างมีประโยชน์ 

       มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  มีปณิธานมุ่งมั่นที่ช่วยพัฒนาการศึกษาในระดับปริญญาตรี   โท   เอก ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น University Social Responsibility: USR  เพราะผมมีความเชื่อว่า.....ความรู้  จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันและพัฒนาทำให้ คนของชาติเป็นคนดี  เป็นคนเก่ง
ในการพัฒนาสังคมไทยของเราให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป
 
       ท้ายสุดนี้ ผมขอให้ศิษย์ทุกท่าน  เป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขตลอดไป 

 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.