ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) / M.P.A สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (PPM) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - มกราคม 2560
รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) / M.P.A สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (PPM) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - มกราคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่


 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.