ผู้บริหารและบุคลากร
 
 
 
 
 

 

รายชื่อคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย คณบดีคณะรัฐศาสตร์
2
รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ปร.ด. สาขาการจัดการ
3
ดร.สมชาย คุ้มพูล ผู้อำนวยการหลักสูตร รป.ม.
4
ดร.วิยะดา วรานนท์วนิช หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
5
อ.มนัส ชยาพัฒน์ หัวหน้าสาขานิติศาสตร์
 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.