ผลงานวิจัยของนักศึกษา

ที่ เรื่อง ชื่อ - นามสกุล สาขา
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการประกันชีวิตของผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
จิดาภา สีม่วง การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
2 คุณลักษณะของผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ กรณีศึกษา: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ชัยวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
3 ทัศนคติที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
ดารัณ พรหมกสิกร การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร นรินทิรา เพ็งพรพิพัฒน์ การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
5 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานทะเบียนราษฎรของอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ปัญชลีย์ ไชยจิราเกียรติ การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
6 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจัดเก็บภาษีป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
พัชร์สิตา พิมพ์อภิวานิช การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
7 ทัศนคติของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี จังหวัดนครนายก ในการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารงาน
พัณณ์นิภา เชาว์พัชรทวีกิจ การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
8 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรณีศึกษา : กองบริการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
พันโท ศิวะ ประดุจแก้ว การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพของกำลังพล สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันโทประยุทธ นิรมิตรานนท์ การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
10 การรับรู้ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร : กรณีศึกษา กำลังพลศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พันโทสุพรรณ ภูถมดี การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
11 การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
พันโทหญิง พัทธ์สรณ์ เดชพงษ์เศรษฐ์ การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
12 ความพึงพอใจของประชาชนในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
พิมณภัทร์ สรรประสิทธิ์ การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
13 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้าปลีก-ค้าส่งในตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ที่มีต่อการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ภัณทิรา วัชรกาฬ การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาลัย สุจิภิญโญ การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
15 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสำนักบริหารการสาธารณสุข สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิราณี นาคสุข การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
16 ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการสถานที่การจัดงานมงคลสมรสใน กรมยุทธโยธาทหารบก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สายทอง เมฆอ้อย การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
17 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจประเภทแฟชั่น : กรณีศึกษาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2
อัมรินทร์ สัจจะหฤทัย การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
18 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อิทธิกร ทับทิมทอง การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
19 ความพึงพอใจที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้การบริการด้านการประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ฐิติรัตน์ กอบกิจสุมงคล การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
20 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ธนกร มีราคา การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
21 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎร กรณีศึกษา:ที่ว่าการอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อักษรารักษ์ ฐิตาศรีโรจน์ การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
22 การศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัด กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ พร้อมพงษ์ คำน้อย การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
23 กระบวนทัศน์ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับ 2-7 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี วิทยา เชื้อสิงห์ การจัดการภาครัฐและเอกชน (รป.ม.)
 

Copyright North Bangkok University All rights reserved.