เกี่ยวกับสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพระดับสูง เพื่อสนองความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ จากภารกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงตระหนักและพยายามที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษาให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทุกคณะ/สำนัก จึงมีนโยบายพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นมาตรการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้กำหนดไว้

นอกจากนั้นภารกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาและดำเนินการเพื่อให้บรรลุในด้าน

 1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต
 2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3. สามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถให้ข้อมูลสาธารณะแก่นักศึกษา ผู้จ้างงาน และประชาชนทั่วไป
 5. สถาบันอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 7. สกอ. ประกาศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 ให้ทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาใช้กรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
 8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ให้สถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภท
 9. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 สกอ. ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา

การดำเนินงานตามที่ได้กล่าวมาแล้วมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบภาระงานทั้งด้านการวางแผนงาน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรจัดตั้งหน่วยงานเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนโดยให้ชื่อว่า “ สำนักประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน ”

โครงสร้างสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงานของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

นโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงานของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมีนโยบายดังนี้

 1. พัฒนาแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และจัดทำแผนกลยุทธ์ให้เป็นมาตรฐาน
 2. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

บทบาทหน้าที่ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน

 1. จัดทำแผนพัฒนา แผนกลยุทธ์แผนระยะสั้นและระยะยาว และแผนปฏิบัติงาน
 2. วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน และดำเนินการตามแผนเพื่อให้ได้มาตรฐานการ ศึกษาตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานมาตรฐานการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.)
 3. ประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้บุคลากรทุกระดับได้ปฏิบัติและรับทราบทุกหน่วยงาน
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือ คณะ/สำนัก ในงานประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผนของมหาวิทยาลัย
 5. จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

อัตรากำลัง

 1. " สำนักประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน ” มีหัวหน้าดูแลในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก
 2. หัวหน้าแผนกประกอบด้วย 2 แผนก คือ
  • หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษา 1 อัตรา
  • หัวหน้าแผนกแผนงาน 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 
  • เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่แผนงาน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ธุรการของสำนัก 1 อัตรา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้เป็นงานปกติมีความต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัย คณะ/สำนัก ดำเนินงานตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานมาตรฐานการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.)
 3. คุณภาพการทำงานของบุคลากรเป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับการชี้แนะช่วยเหลือจากสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน